Bouwbedrijf Kooistra

Kantoor
Greate Buorren 13
8732 EE
Kubaard
0515-331330
info@boubedriuwkooistra.nl

Werkplaats Wommels
De Binnenbaan 2a
8731 DV
Wommels

KVK 01015764

Wat we doen

Stallenbouw - Bouw ligboxenstal en veldschuur + renovatie dak Mantgum

Tekenwerk:http://www.bouw-tekenburo.nl
Betonwerkzaamheden: http://www.spijksmabeton.nlBouwbedrijf Kooistra

Kantoor
Greate Buorren 13
8732 EE
Kubaard
0515-331330
info@boubedriuwkooistra.nl

Werkplaats Wommels
De Binnenbaan 2a
8731 DV
Wommels

KVK 01015764
© 2011 - Boubedriuw Kooistra Kubaard - 0515-331330 - Greate Buorren 13 - Kubaard - KVK 01015764